Po pierwsze wydajność

Po pierwsze wydajność

Ogólnie wiadomo, że w hodowli trzody chlewnej największym kosztem jest zakup paszy. Prognozy dla najbliższych lat są równie jasne – koszt paszy będzie rósł i dlatego tak ważne jest, by poprawiać wydajność żywienia.

W tym celu opracowaliśmy zasadę ogólnej wydajności żywienia (Total Feed Efficiency, TFE). Jest to łączna ilość paszy niezbędna do wyprodukowania 1 kg żywej wagi gotowej do uboju, a wyliczając ją uwzględniamy paszę spożywaną w okresie chowu, paszę spożywaną przez maciorę, paszę dla prosiąt oraz paszę dla tuczników. Nasze badania pozwoliły opracować pięć czynników, które mają istotny wpływ na ogólną wydajność żywienia.

Są to:

  • procentowa zawartość mięsa
  • średni dzienny przyrost masy
  • liczebność miotu
  • śmiertelność przedodsadzeniowa
  • waga dorosłej maciory.

Linie genetyczne Topigs Norsvin zapewniają najwyższą ogólną sprawność paszową na przestrzeni całego cyklu produkcyjnego – od prosięcia ssącego do dojrzałości ubojowej. Nasz materiał genetyczny gwarantuje najwyższy wskaźnik konwersji paszy, ponieważ maciory i tuczniki charakteryzują się zarówno niskim poborem, jak i wysokim przyrostem masy przy niewielkiej stratności. W skrócie możemy stwierdzić, że dzięki osiągnięciom genetyki zwierzęta rosną w szybszym tempie, charakteryzują się lepszym wykorzystaniem paszy i niższą zawartością tłuszczu. Aby jednak w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje nam genetyka, musieliśmy opracować zasady żywienia odpowiednie dla tak „zaawansowanych” genetycznie zwierząt. Dlatego stworzyliśmy specjalną Grupę ds. Żywienia, czyli zespół złożony z siedmiu wysokiej klasy naukowców i konsultantów. Łączą oni podejście czysto naukowe z praktyką (połowę czasu swojej pracy spędzając w laboratorium, a połowę w chlewniach), a ich głównym zadaniem jest upowszechnianie wiedzy i przekazywanie opracowanych informacji naukowych w jak najbardziej przystępny sposób.
Grupa ds. Żywienia przygotowuje podręczniki i wytyczne, a następnie pomaga klientom i dostawcom pasz stosować je na farmach. Członkowie zespołu podróżują po całym świecie i pracują z różnymi firmami paszowymi, chcąc pomóc im jak najlepiej zrozumieć potrzeby naszych zwierząt.
Praca grupy zaczyna się od gruntownych badań, do których wykorzystuje się specjalne modele matematyczne, opracowywane osobno dla każdej linii i kategorii zwierząt. Modele te bazują na takich danych jak waga, grubość warstwy słoniny, pobór paszy i wyniki produkcyjne, a następnie przekształcają je na zapotrzebowanie żywieniowe. Wszystkie uzyskane w ten sposób wyniki są weryfikowane podczas testów przeprowadzanych na farmach. Dopiero po weryfikacji dane te są udostępniane naszym klientom w formie podręczników żywienia oraz narzędzi online. Przy pomocy tych narzędzi specjaliści techniczni mogą bezpośrednio zapoznać się z danym przypadkiem i zwrócić się do Topigs Norsvin o pomoc przy interpretacji wyników.

10Od niedawna współpracujący z Topigs Norsvin hodowcy i specjaliści zajmujący się żywieniem zwierząt mają dostęp do Analizatora Żywienia Macior (Sow Feed Monitor). Dzięki niemu mogą oni porównać średnią kondycję swojego stada macior z wartościami rekomendowanymi w tym zakresie przez Topigs Norsvin. Porównywane parametry obejmują masę ciała, grubość warstwy słoniny oraz wskaźnik BCS (Body Condition Score) przy wyproszeniu i przy odsadzeniu. Analizator Żywienia Macior został opracowany w celu poprawy jednorodności stad. Cel ten osiągany jest dwuetapowo – najpierw następuje pomiar istniejącego zróżnicowania, a następnie dąży się do jego zniwelowania poprzez zastosowanie optymalnych strategii żywieniowych. Drugim narzędziem wpierającym podnoszenie wydajności jest Analizator Żywienia Tuczników, który służy przekazywaniu praktycznych informacji na temat żywienia tuczników, w powiązaniu z zaleceniami żywieniowymi Topigs Norsvin, opartymi o wymogi żywieniowe danego genotypu i mającymi na celu maksymalną realizację potencjału genetycznego.
Obydwa narzędzia są dostępne online na stronie www.feedmonitor.topigsnorsvin.com. Także polscy producenci mogą korzystać i zyskiwać dzięki narzędziom Topigs Norsvin oferującym nowoczesne i skuteczne metody podnoszenia zysków.

Więcej nowości