Zrównoważony program hodowlany

Zrównoważony program hodowlany

Firma Topigs Norsvin kieruje się zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że zwierzęta z naszych linii genetycznych oraz ich potomstwo są mocne i odporne. Sporo uwagi poświęcamy biologii zwierząt. Realizowany przez nas „zrównoważony program hodowlany” obejmuje szereg zaawansowanych i złożonych działań, w wyniku których powstają linie zdolne do zachowania zdrowia i wydajnej produkcji nawet przy mniej sprzyjających warunkach hodowlanych.

Żywotność prosiąt

Dobrym przykładem zrównoważonej hodowli jest przeżywalność prosiąt. Rasy Topigs Norsvin cechuje nie tylko wysoka liczebność miotów, ale także duża żywotność prosiąt wsparta troskliwą opieką macierzyńską ze strony macior. W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost liczebności miotów, któremu nie towarzyszy większa śmiertelność przedodsadzeniowa. Przekłada się to nie tylko na bardziej wydajną produkcję prosiąt, ale także na niższe koszty związane z porodem i opieką weterynaryjną oraz korzystnie wpływa na dobrostan zwierząt.

Kodeks etyczny EFABA

Firma Topigs Norsvin przestrzega kodeksu etycznego Efabar, czyli europejskiego kodeksu postępowania określającego zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju. Przestrzegając jego postanowień, Topigs Norsvin podkreśla swoje zaangażowanie na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz dba o to, aby programy hodowlane uwzględniały zasady bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska, zróżnicowania genetycznego oraz zdrowotności i dobrostanu zwierząt. Jeden z rozdziałów kodeksu poświęcony jest etyce i przejrzystości. Stosowanie się do zawartych w nim zaleceń jest wyrazem odpowiedzialności firmy Topigs Norsvin wobec ogółu społeczeństwa oraz wobec naszej planety.